Salvation: Sakripisyo ni Kristo

Sermon Outline
Topiko: “Salvation, Sakripisyo ni Kristo”
Tema sa Buwan sa Abril: “Ang Sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo, Naghingpit Kanato.”
Tema: “Ang Kamatuoran diha sa Mensahe sa Sakripisyo sa Atong Ginoong Hesukristo .”
Teksto:  Rom. 10: 8-17

Introduksyon:
                Sa niaging Semana sa Pagsasulog sa Kamatayon sa atong Ginoo, ato nang nabatasan ang pagsaulog niini pinaagi sa pagpaminaw sa mga ulahing Pito ka mga Pulong nga gilitok sa atong Ginoo didto sa krus sa kalbaryo. Ug tuod man sama sa nanglabay nga mga tuig nabatasan usab nga adunay Pito ka mangwawali nga naka-assign sa matag bersekulo. Ang una hangtud sa ikatulo ka mga magwawali medyo sa akoa lamang na obserbasyon, ilang napadayag ang mensahe sa biblikanhon gayud nga paagi. Medyo ang ikalimang magwawali maoy nakapukaw sa akong katulugon.Kay sa umpisa o intro pa lang sa iyang mensahe medyo duna na siyay gusto ipasabot sa tumoy sa iya wali. Nakurat ako (ug siguro ang uban sab nga mga pastor nga naa didto) sa dihang siya mikumbinsi sa kongregasyon nga dili lamang tuohan kung unsa ang pagtulun-an ang naandang nadunggan. Iyang gipanghingusgan nga ang pulong: "Eli, Eli, lama sabachthani?" mali ang pagka-translate niini! Kay sigun pa niya mualkontra kini sa saad sa Ginoo nga mabasa sa Hebrehanon 13:5: “Dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan”. Iyang gipangusgan usab nga ang tinuod daw nga translation niini mao, “My God, my God, this is my destiny!”.
                Usahay lisud kayo para kanato ang pagsabot sa Iyang mga Pulong kung ato lamang kining  I-translate sa atuang kaugalingong panghunahuna ug pagsabot lamang. Kung atua kining usabon kung unsa nay nahisulat, (kawang lamang ang mga pag-antos tungod kay libuan na ka mga katuigan ang nanglabay ang atuang mga bible scholars nga maoy gigiyahan sa Dios aron sa paghubad niini) kita nakahimo ug dakung kalapasan sa mga pahimangno sa Dios kanato nga dili ug dili na mausab kun unsa nay nahisulat ug Iyang mahamtangan ug silot ang muhimo niini! Revelation 22:18-19.
                Karon nga kabuntagon, gusto nako mapadayag ang mga kamatuoran diha sa mga pag-antos ug sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo ug ngano man nga ang Amahan nagtugot ug nagtugyan sa Iyang Anak aron kini mag-antos. Atua kining pagasabton kun unsa ang “Mensahe” niini ug dili sa pagsabot sa literal nga pamaagi. “Ang Kamatuoran maoy maghatag kanatog kagawasan” Juan 8:32.
                Adunay tulo ka mga dagkong butang sa Kamatuoran sa Sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo nga atong masinati dinhi sa Basahon sa Roma 10:8-17

I – Ang Kamatuoran nga ang Dios, Dios alang sa Tanan (v. 12)
“Alang kini sa tanan sanglit wala may kalainan sa mga Judio ug sa dili Judio; ang Dios mao ray Ginoo sa tanan, ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya.”
               
Illus.-     Akong nahinumduman ang kauban nako na scholar during my college days, siya karon nag work abroad sa nasud Israel. Siya nagasaysay nga sa matag Sabbath ang iyang agalon nga mga Hudiyo dili gayud magatrabaho bisan sa pag alsa sa hilhig o sa bisan unsang mga butang. Usa ka adlaw sa Sabbath siya nangutana sa iyang agalon nga Hudiyo:
“Madam, ngano man kamo lang magpahulay sa adlaw sa Sabbath samtang kami padayon man sa pagwork?” Ang iyang agalon mitubag: “Tungod kay ang amoang Dios, amoa lang, wala moy labot kay dili man mo Hudiyo.”
                Tinuod ba nga ang Dios para lang sa mga Hudiyo? Ang Iya bang gugma alang lang kanila? Usahay bisan kita sa atoang kaugalingon magapangandak kita nga kita lang ang gihigugma sa Dios! Ang mga tawo nga anaa sa gawas nga ginatawag natong “unbeliever” walay  labot sa gugma sa Dios. Ug usahay sayon lamang kanato ang paghukom kanila. Usahay muingon kita nga kita lamang ang mga pinili. Kita lamang ang adunay katungod sa iyang gugma!  Kun ingon niana ang atuang panghunahuna, anaa kanato ang Ispiritu sa Pagkagarbuso (Spiritual Pride). Ug tinuod ba nga ang Dios adunay pinalabi? Wala! Kay ang tanan walay kalainan, tanan nakalapas sa Standard sa Dios ug nanginahanglan sa Iyang bug-os ug walay makasukod nga GUGMA! (Juan 3:16) ug  ““…Kay siya, sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag ug ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala.” Mateo 5:45b.
II – Ang Kamatuoran nga ang Kaluwasan, Kaluwasan Alang sa Tanan (v.13)
Sumala sa Kasulatan, “Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas.”
Illust.-
Unexpected Kindness
In 1818 a man named Tamatoe, King of the South Sea island of Huahine, became a Christian. Shortly thereafter, he discovered a plot to seize him and other converts and burn them to death.
Tamatoe organized a band that attacked the conspirators, captured and bound them—and then set before them a feast! The unexpected kindness so impressed his enemies that they burned their idols and confessed Christ.
(Today in the Word)
“Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas.”- Apan adunay mga dagkong babag ug mga dagkong pangutana ngano ang Kaluwasan nga libre maglisud man sa pagpakaylap:
“Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kon wala sila motuo? (v.14a)”
A.      Alang kini sa mga Luwasonon-
1.       Walay MAKASANGPIT sa Ginoo kun WALAY PAGTOO.
Lisud sa usa ka tawo ang pagsangpit sa Labaw’ng Makagagahum kung sa iyang kasingkasing walay luna ang “Pagtoo” bisan na lamang kagamay sama sa liso sa mustasa. Kay para kaniya ang tanang butang Ispirituhanon binuang kini kaniya. 1Cor 2:14  says: The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned.”

2.       Ang PAGSANGPIT sa Ngalan sa Ginoo maoy Pultahan sa KALUWASAN.

Daghan ang mga tawo nagahimo ug sariling paningkamot aron makakab-ot ug makaangkon sa kaluwasan. Ang uban nagasakripisyo, ginasakit ang lawas, nagahimog paghalad sa dagkong simbahan, naningkamot nga dili makasakit sa iyang isigkatawo, ug ang uban naningkamot sa pagpangita sa Ginoo pinaagi sa pag-adto sa “Balaang Siyudad” sa Israel aron makasinati sa presensya sa Ginoo!
Ang pangutana: kanus-a, asa ug kanus-a maangkon ang Kaluwasan? Ang bersikulo 8 nagaingon: Ang giingon mao: “Duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasingkasing”- Buot ipasabot, dili lisud ang pag-angkon sa Kaluwasan, kay ang Kaluwasan anaa nang daan giandam sa Ginoo aron atong maangkon ug ang paglitok ug ang Pagtoo niini maoy susi aron atoa kining Maangkon! Bersikulo 9-10: “Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasingkasing gayod, gimatarong kita sa Dios; ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini.”
“Ug unsaon man nila pagtuo kon wala nila hidunggi ang mensahe? (v.14b)”
3.       Walay Pagtoo kun Walay Pagpamati
“Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe,…(v.17a)
B.      Alang sa mga Magbubuhat –

1.       Ang Responsibilidad sa Matag Usa (Commission)
…Ug unsaon man nila pagkadungog kon wala iwali? (v.14c)
a.       Walay Makadungog Kun Walay Magpahibalo
Kinahanglan ang matag Magbubuhat adunay kahingawa sa mga Kalag nga nanginahanglan ug Tabang! Kinahanglan bukhon sa matag usa ang mga mata ug tan-awon unsa kadako ug kalapad sa Harvest- o aninhunon! Abundansya ang mga tao nga nanginahanglan ug adunay kauhaw sa Pulong sa Ginoo ug ang matag Magbubuhat adunay kasingkasing sa Pagsangyaw sa Maayong Balita.
Luke 10:2  He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.

2.       Ang Responsibilidad sa Matag Iglisya (Mission)

…Ug unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga magwawali?(v.15a)

b.      Walay Magwali Kun Walay Ipadala

Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa Maayong Balita!”(v.15b)III – Ang Kamatuoran nga ang Maayong Balita sa Kaluwasan mao si Cristo (v.17)

17 Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang mensahe naggikan sa pagwali kang Cristo.Illust.- Pastor Cymbala’s Story


CYMBALA'S EASTER STORY

Jim Cymbala preaches at a church in the slums of New York. He tells the following story: It was Easter Sunday and I was so tired at the end of the day that I just went to the edge of the platform, pulled down my tie and sat down and draped my feet over the edge. It was a wonderful service with many people coming forward. The counselors were talking with these people. 

As I was sitting there I looked up the middle aisle, and there in about the third row was a man who looked about fifty, disheveled, filthy. He looked up at me rather sheepishly, as if saying, “Could I talk to you?” 

We have homeless people coming in all the time, asking for money or whatever. So as I sat there, I said to myself, though I am ashamed of it, “What a way to end a Sunday. I’ve had such a good time, preaching and ministering, and here’s a fellow probably wanting some money for more wine.” 

He walked up. When he got within about five feet of me, I smelled a horrible smell like I’d never smelled in my life. It was so awful that when he got close, I would inhale by looking away, and then I’d talk to him, and then look away to inhale, because I couldn’t inhale facing him. I asked him, “What’s your name?” 

“David.”

“How long have you been on the street?” 

“Six years.” 

“How old are you?” 

“Thirty-two.” He looked fifty--hair matted; front teeth missing; wino; eyes slightly glazed. 

“Where did you sleep last night, David?” 

“Abandoned truck.” 

I keep in my back pocket a money clip that also holds some credit cards. I fumbled to pick one out thinking; I’ll give him some money. I won’t even get a volunteer. They are all busy talking with others. Usually we don’t give money to people. We take them to get something to eat. 

I took the money out. David pushed his finger in front of me. He said, “I don’t want your money. I want this Jesus, the One you were talking about, because I’m not going to make it. I’m going to die on the street.” 

I completely forgot about David, and I started to weep for myself. I was going to give a couple of dollars to someone God had sent to me. See how easy it is? I could make the excuse I was tired. There is no excuse. I was not seeing him the way God sees him. I was not feeling what God feels.


by: Ptrjess Salvar